Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kinergie

 • De basis van het Kinesiologische/therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de Kinesioloog en de cliënt en is gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De behandelaar/Kinesioloog werkt met de spiertest en Kinesiologische methode om blokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.
 • De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar/kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver (de huisarts en/of specialist) bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De behandelaar/kinesioloog kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De behandelaar/kinesioloog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). dat zij handelt conform de wettelijke regelgeving.
 • De behandelaar/kinesioloog is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De behandelaar/kinesioloog stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.
 • De behandelaar/kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar/kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar/kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar/kinesioloog te verstrekken.
 • De behandelaar/kinesioloog houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De behandelaar/kinesioloog verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega-kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar/kinesioloog dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc., zonder nadrukkelijke toestemming van behandelaar/kinesioloog.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:
  1. Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel;
  2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via spiertest;
  3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;
  4. Het natesten van het effect van de behandeling;
  5. Het evalueren van de sessie ter afsluiting.
 • De behandelaar/kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 1 uur, tenzij vooraf langer is afgesproken.
 • Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Betaling en Kosten

 • De kosten van de therapie staan vermeldt op de pagina Kinesiologie . Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.
 • De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek.
 • De kosten van de behandeling dienen direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt online (Ideal) of via internetbankieren.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering zal de cliënt maximaal 24 uur van tevoren afzeggen (per app, telefoon of e-mail). Anders kan de volledige behandeling/het consult in rekening worden gebracht.
 • Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. Uitsluitend de consulten Kinesiologie zijn vrijgesteld van BTW. Zie ook de pagina met tarieven.
 • Afhankelijk van uw polisvoorwaarden komen uitsluitend de volgende zaken in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding:
  • Intake consult Kinesiologie voor volwassenen.
  • Intake consult Kinesiologie voor kinderen.
  • Vervolgconsult Kinesiologie voor volwassenen.
  • Vervolgconsult Kinesiologie voor kinderen.
 • Informeer bij uw verzekeraar naar de exacte vergoedingen om verrassingen te voorkomen.

Aansprakelijkheid

 • Kinergie, Janine Mirck-Schnaar is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).
 • Kinergie, Janine Mirck-Schnaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Oude Arnhemseweg 357, 3705 MJ, Zeist, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet.
 • Klachten over de behandeling worden altijd eerst met de behandelaar/kinesioloog te besproken. Komen behandelaar/kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan/kunnen de cliënt/ouders zich tot de VBAG, www.vbag.nl) wenden en voor het tuchtrecht tot de stichting TCZ, Tuchtrecht complementaire zorg (www.tcz.nu).
 • Vergoeding van de therapie: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de behandelaar/kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganisatie en beroepsvereniging op de nota staan (RBCZ en VBAG)

Bijzondere bepalingen

 • Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
 • Verhindering behandelaar/kinesioloog: Als de behandelaar/kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats of directe omgeving in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar/kinesioloog kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kan een mail of app gestuurd worden, waarna de client zo spoedig mogelijk wordt terug gebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,- per kwartier in rekening gebracht.

© 2022-2023 Kinergie

Winkelwagen
Scroll naar boven